Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
ปีงบประมาณ numeric
override: numeric
ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

หน่วยงาน text
override: text
หน่วยงาน

หน่วยงาน

กิจกรรมการฝึกหลัก text
override: text
กิจกรรมการฝึกหลัก

กิจกรรมการฝึกหลัก

กลุ่มสาขาอาชีพ text
override: text
กลุ่มสาขาอาชีพ

กลุ่มสาขาอาชีพ

ผู้สมัครชาย numeric
override: numeric
ผู้สมัครชาย

ผู้สมัครชาย

ผู้สมัครหญิง numeric
override: numeric
ผู้สมัครหญิง

ผู้สมัครหญิง

ผู้เข้าชาย numeric
override: numeric
ผู้เข้าชาย

ผู้ชายที่เข้ารับการฝึกอาชีพเสริม

ผู้เข้าหญิง numeric
override: numeric
ผู้เข้าหญิง

ผู้หญิงที่เข้ารับการฝึกอาชีพเสริม

ผู้จบชาย numeric
override: numeric
ผู้จบชาย

ผู้ชายที่ผ่านการฝึกอาชีพเสริม

ผู้จบหญิง numeric
override: numeric
ผู้จบหญิง

ผู้ชายที่ผ่านการฝึกอาชีพเสริม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2564
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2564
การจัดจำแนก
  • เพศ
  • อาชีพ
  • อื่นๆ
หน่วบงาน กิจกรรมการฝึกหลัก
หน่วยวัด คน
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 4 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 11 มกราคม 2567