Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
หน่วยงาน text
override: text
หน่วยงาน

หน่วยงาน

จำนวนลูกจ้างชาย numeric
override: numeric
จำนวนลูกจ้างชาย

จำนวนลูกจ้างชายคนที่ผ่านการรับรองหลักสูตร (ส่งฝึก)

จำนวนลูกจ้างหญิง numeric
override: numeric
จำนวนลูกจ้างหญิง

จำนวนลูกจ้างหญิงคนที่ผ่านการรับรองหลักสูตร (ส่งฝึก)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2564
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2565
การจัดจำแนก
  • เพศ
  • อื่นๆ
หน่วยงาน
หน่วยวัด คน
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 ธันวาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 22 ธันวาคม 2566
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 22 ธันวาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 มกราคม 2567